کتاب صورت جلسه

کتاب صورت جلسه

اثر : اریک وویار ازانتشارات مجید (به سخن)

خرید کتاب صورت جلسه

کتاب دستور جلسه

کتاب دستور جلسه

اثر : اریک وویار ازانتشارات روزنه

خرید کتاب دستور جلسه

بیشتر بخوانید


معرفي کتاب هاي امین معلوف
معرفي کتاب هاي رومن گاری
معرفي کتاب هاي ژیل لوروا
معرفي کتاب هاي سیمون دوبووار
معرفي کتاب هاي بریژیت ژیرو
معرفي کتاب هاي آلن بدیو