کتاب اسپینوزا و ما

کتاب اسپینوزا و ما

اثر : آنتونیو نگری ازانتشارات ققنوس

خرید کتاب اسپینوزا و ما

کتاب هنر و مالتیتود

کتاب هنر و مالتیتود

اثر : آنتونیو نگری ازانتشارات نشر چشمه

خرید کتاب هنر و مالتیتود

بیشتر بخوانید


معرفي کتاب هاي فیلیپ مینیانا
معرفي کتاب هاي کارول. اس پیرسون
معرفي کتاب هاي ریچارد بیلسکر
معرفي کتاب هاي ویلیام دمبسکی
معرفي کتاب هاي آنت اینسدورف
معرفي کتاب هاي هانا آرنت